Tuchtrecht voor, na en naast het civiele proces

Informatie

In deze cursus staat de samenhang en interactie tussen het tuchtrecht het civiele proces centraal. Het tuchtrecht kent verschillende verschijningsvormen. Het wettelijk tuchtrecht, doorgaans gericht op beroepsbeoefenaren, maar ook het verenigingstuchtrecht. Het tuchtrecht heeft eigen processuele kaders, die afwijken van die in het burgerlijk procesrecht. Dat betreft ook de rollen van de tucht- en civiele rechter. Dat kan complicaties opleveren, zeker wanneer op de tuchtprocedure een civiele procedure volgt. Die complicaties komen uitgebreid aan de orde. In het algemeen, maar ook verder uitgewerkt voor zowel de aansprakelijkheidsprocedure als de arbeidsrechtelijke procedure. De robuustheid van veel tuchtrechtelijke procedures, met name binnen het wettelijk tuchtrecht, kan partijen in het vervolg bij de civiele rechter op het verkeerde been zetten. In de cursus worden verschillende valkuilen besproken, maar ook mogelijkheden om effectief de (afloop van) de tuchtprocedure een succesvol civielrechtelijk vervolg te geven. Het omgekeerde gebeurt ook: er worden concrete tips gegeven om binnen de tuchtzaak een beroep te doen op algemene processuele beginselen; al dan niet via art. 6 EVRM. Ook het ‘inbreken’ in de tuchtzaak, via het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, komt aan de orde. 
Na het volgen van deze cursus heeft u weer voldoende handvatten om de interactie tussen tucht- en civiel recht succesvol toe te passen in uw praktijk.
 

Deze cursus is ontwikkeld in augustus 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u snel analyseren wat het karakter van de betrokken tuchtprocedure is
  • weet u wat dat impliceert voor (on)mogelijkheden in een mogelijk civiel proces
  • krijgt u handvatten aangereikt voor (formele) verweren in de tuchtprocedure 
  • kunt u de doorwerking van de tuchtprocedure in de civiele procedure en vice versa doorgronden en op basis daarvan beter uw strategie bepalen
  • kunt u processuele valkuilen beter vermijden
  • onderscheidt u processuele posities (stelplicht, bewijslast, aanvullen) in de ene en de andere procedure 
  • bent u vertrouwd met de belangrijkste categorieën van verweer in de civiele procedure 

Auteur

  • mr. dr. G.J.P. Molkenboer

    Gijs Molkenboer studeerde Nederlands recht aan de universiteit Utrecht. Na werkzaam te zijn geweest in de advocatuur heeft  hij vanaf  2001 verschillende juridische (management)functies vervuld  bij SNS REAAL NV (en later VIVAT NV). Vanaf april 2021 werkt hij weer als advocaat bij Lauxtermann Advocaten in Amsterdam. Gijs  is daarnaastverbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur en docent aan de UVA. Hij maakt deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks. In 2020 is Gijs gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag”.