Het zwarte gat van het beslag: over beslag in de strafrechtelijke procedure

Informatie

Strafrechtadvocaten constateerden al langer dat er een grote mist ontstaat zodra goederen in beslag worden genomen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In veel gevallen is niet duidelijk waar de goederen zijn gebleven, of deze er überhaupt nog zijn en wat ermee is gebeurd. Cliënten lopen zo soms grote schade op die voorkomen had kunnen worden als er bijvoorbeeld een betere samenwerking was geweest tussen Openbaar Ministerie, politie en Domeinen. 

De Nationale Ombudsman deed onderzoek naar de gang van zaken rond de inbeslagneming en concludeerde een gebrek aan oog voor de rechtsbescherming van de cliënt, een gebrek aan samenwerking in de keten en een slechte informatieverstrekking aan de burger. Hij doet dan ook in het rapport ''Waar is mijn auto?'' aanbevelingen voor een beter verloop van de inbeslagneming van goederen in het kader van een strafrechtelijke procedure.

In deze cursus bespreken mr. dr. P.P.J. (Patrick) van der Meij en mr. S. (Sabine) Pijl welke stappen u als advocaat kunt zetten wanneer uw cliënt geconfronteerd wordt met een inbeslagname. De aanbevelingen van de Nationale Ombudsman komen daarbij aan de orde, de wetgeving rond beslag en de verschillen tussen klassiek en conservatoir beslag en tussen derdenbeslag en anderbeslag.

Vervolgens wordt uiteengezet hoe u een klaagschrift het effectiefst kunt inzetten in de procedure en wordt een checklist gegeven van vragen die u zich moet stellen wanneer u een beklagprocedure begint tegen een inbeslagname. De gang naar de beklagrechter wordt daarin eveneens besproken. De maatstaf is weliswaar louter de rechtmatigheid van het beslag maar begrippen als redelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit kunnen zeker een rol spelen in een beklagprocedure. Daarnaast krijgt u een aantal belangrijke adviezen en tips van de docenten om een beklagprocedure te kunnen laten slagen en wordt u een beeld geschetst van de mogelijkheden die u als advocaat heeft om iets te betekenen voor uw cliënt wanneer zijn goederen in beslag zijn genomen. Uiteraard wordt eveneens actuele jurisprudentie besproken.    

Deze cursus is geactualiseerd in november 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • herkent u de problemen rond inbeslagneming die ook door de Nationale ombudsman zijn geconstateerd
 • kunt u klassiek beslag en conservatoir beslag onderscheiden
 • kunt u de verschillen tussen derdenbeslag en anderbeslag uitleggen
 • kunt u de procedure rond teruggave en vervreemding beschrijven
 • kunt u de juiste vragen stellen wanneer u een beklagprocedure begint
 • kunt u de alternatieven die u als advocaat heeft toepassen

Auteur

 • mr. dr. P.P.J. van der Meij

  Patrick van der Meij is sinds 1 augustus 2010 werkzaam als strafrechtadvocaat bij Cleerdin en Hamer Advocaten te Amsterdam. Voordat hij tot Cleerdin en Hamer toetrad, werkte Patrick van der Meij als universitair docent en onderzoeker aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en als rechter in de rechtbank Noord-Holland. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de verhouding tussen de procesdeelnemers in het strafrechtelijk vooronderzoek en de plaats die de advocaat met zijn cliënt inneemt in die procesfase. Patrick van der Meij heeft veel uiteenlopende publicaties op zijn naam staan in juridische tijdschriften en boeken. Hij geeft vaak cursussen en lezingen over strafrechtelijke onderwerpen bij diverse universiteiten en onderwijsinstellingen.

 • mr. S. Pijl

  Sabine Pijl studeerde Nederlands recht (strafrecht en privaatrecht) aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universidad Autónoma te Madrid. Sinds 2011 is zij strafrechtadvocaat en sinds 2014 is zij verbonden aan Cleerdin en Hamer advocaten te Amsterdam. De praktijk van Sabine Pijl bestaat hoofdzakelijk uit fraude- en ontnemingszaken. Voorts heeft zij ervaring in het voeren van bijzondere raadkamerprocedures, zoals de beklagprocedure tegen (de voortzetting van) inbeslagneming door het Openbaar Ministerie ex art. 552a Sv. Sabine Pijl publiceert in diverse vakbladen over onder meer de beslagprocedure.