Tuchtrecht voor, na en naast het civiele proces

Informatie

In deze cursus staat de samenhang en interactie tussen het tuchtrecht het civiele proces centraal. Het tuchtrecht kent verschillende verschijningsvormen. Het wettelijk tuchtrecht, voor verschillende beroepsbeoefenaren, maar ook het verenigingstuchtrecht (ook wel ‘privaat tuchtrecht’). Het tuchtrecht heeft eigen processuele kaders, die afwijken van die in het burgerlijk procesrecht. Ook de rollen van de tucht- en civiele rechter verschillen. Dat kan complicaties opleveren, zeker wanneer op de tuchtprocedure een civiele procedure volgt. Die complicaties komen in deze cursus uitgebreid aan de orde. In een algemeen overzicht, dat vervolgens verder wordt uitgewerkt voor de civiele aansprakelijkheids- en arbeidsrechtelijke procedures. In de cursus worden verschillende valkuilen besproken, maar ook mogelijkheden om effectief de tuchtprocedure een succesvol civielrechtelijk vervolg te geven. Het omgekeerde gebeurt ook: er worden concrete tips gegeven om binnen de tuchtzaak een beroep te doen op algemene processuele beginselen; al dan niet via art. 6 EVRM. Ook het ‘processueel inbreken’ in de tuchtzaak, via het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, komt aan de orde. Na het volgen van deze cursus kunt u de interactie tussen tucht- en civiel recht succesvol toepassen in uw praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in augustus 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: kunt u snel analyseren wat het karakter van de betrokken tuchtprocedure is weet u wat dat impliceert voor (on)mogelijkheden in een mogelijk civiel proces krijgt u handvatten aangereikt voor (formele) verweren in de tuchtprocedure

  • kunt u de doorwerking van de tuchtprocedure in de civiele procedure en vice versa doorgronden en op basis daarvan beter uw strategie bepalen
  • kunt u processuele valkuilen beter vermijden
  • onderscheidt u processuele posities (stelplicht, bewijslast, aanvullen) in de ene en de andere procedure
  • bent u vertrouwd met de belangrijkste verweren die in de civiele procedure kunnen worden aangevoerd

Auteur

  • mr. dr. G.J.P. Molkenboer

    Gijs Molkenboer is advocaat in Amsterdam en docent Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur en maakt hij deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks. In 2020 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag”. Gijs Molkenboer heeft bijzondere belangstelling voor het tuchtrecht en staat beroepsbeoefenaren bij in civiele- en tuchtprocedures.