Bedrijfswaardering

Informatie

Financieel beschouwd kan iets alleen waarde hebben als er vooruitzicht is op toekomstige (vrije) kasstromen. Hoe hoger de verwachte toekomstige kasstromen, hoe hoger de waarde. Hoe hoger het risico, hoe lager de waarde. Door risico’s te kwantificeren en te ‘vertalen’ naar de zogenaamde vermogenskostenvoet is een berekening van de contante waarde van de toekomstige kasstromen mogelijk: de DCF waarde. Waarde mag niet verward worden met prijs. Ondanks dat het proces van waarderen objectief en voor een belangrijk deel rekenkundig is, is de waarde subjectief en (mede) afhankelijk van de inschattingen ten aanzien van de toekomstige vrije kasstromen en het risico. Bovendien is dit standplaats gebonden en vaak (mede) afhankelijk van het perspectief van de koper en verkoper. Daar waar de prijs voor de rationele koper lager zal zijn dan wat het hem waard is, geldt voor de verkoper het tegenovergestelde.

In deze cursus staan de onderneming en de aandelen in het eigen vermogen van de onderneming centraal. U wordt meegenomen in een waarderingsreis, die start met het de liquidatiewaarde en die via het zichtbaar eigen vermogen, de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde eindigt met de Discounted Cash Flow waardering. Theoretisch de enige juiste waarderingsmethode!

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u de elementen in kaart brengen die een rol spelen bij waardering van (delen) van ondernemingen of aandelen in ondernemingen
  • kunt u onderscheid maken in de waardering bij continuïteit en bij discontinuïteit
  • kunt u de intrinsieke waarde bepalen
  • kunt u de rentabiliteitswaarde bepalen
  • kunt u een waardering volgens de Discounted Cash Flow-methode doorgronden
  • kunt u onderscheid maken tussen de ondernemingswaarde en de economische waarde van het eigen vermogen

Auteur

  • drs. R. Take

    Richard Take studeerde aan de Erasmus Universiteit af op het snijvlak van Accountancy en Corporate Finance. Na wat omzwervingen en ervaringen in de controlling doceerde hij aan de Vrije Universiteit ondernemingsfinanciering met als specialisme fusie en overname. Van daaruit heeft hij de liefde voor het trainers-en doceervak ontwikkeld en nu verdeelt hij zijn aandacht over trainingen financieel management voor niet financiële professionals, kredietanalisten, accountants en controllers enerzijds en adviseert hij middelgrote en grote ondernemingen op het gebied van met name waardering anderzijds. Hij is verbonden aan Nyenrode (accountants) en het NIVE (controllers). Van zijn hand zijn o.a. de boeken ‘Fundamenten van Corporate Finance’ en ‘Cash’.