Gedragsrecht: Bijzonder materieel gedragsrecht

Informatie

De advocaat bevindt zich altijd tussen meerdere vuren. Dat verklaart mede waarom er van oudsher vaak kritisch naar het optreden van advocaten wordt gekeken. De gedragsregels en andere voor advocaten geldende normen zijn in veel gevallen gericht op de bescherming van de cliënt tegen zijn eigen advocaat, maar in andere gevallen ook op de bescherming van andere belangen, zoals die van de wederpartij, van de rechtspleging en van de samenleving.

Deze cursus, die uit drie delen bestaat, bespreekt algemene uitgangspunten van het gedragsrecht voor advocaten. Op enkele voor de praktijk belangrijke onderwerpen wordt nader ingegaan. Een belangrijk voorbeeld is de recente omslag in de jurisprudentie over de verhouding tussen cliënt en advocaat: wie is dominus litis?

In dit tweede deel van de cursus is er bijzondere aandacht voor verplichtingen uit de Verordening op de advocatuur, die onder meer ziet op de financiële integriteit en de kantoorinrichting. Daarnaast worden enkele meer specifieke kwesties besproken: zo komen tegenstrijdige belangen aan de orde, evenals waarheidsplicht en beroepsgeheim. Er is veel aandacht voor een onderdeel waar altijd veel klachten over gehoord worden: declaratiegeschillen en toevoegingskwesties.

Het bespreken van de stof gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van casus, vaak ontleend aan recente uitspraken van de tuchtrechter. Op verschillende plaatsen in de cursus zijn zelftoetsen aangebracht. Na het beantwoorden kunt u uw eigen antwoorden vergelijken met het standaardantwoord. Juist omdat er in het gedragsrecht niet altijd hard and fast rules zijn en het vaak casuïstisch is, is het zinvol om zelf antwoorden te formuleren en daardoor te reflecteren op de stof.

Deze cursus is geactualiseerd in mei 2018.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u de regels omtrent declareren toepassen in uw praktijk;
  • kunt u het gedragsrecht rondom toevoegen toepassen;
  • kunt u handelen naar de normen van waarheid en beroepsgeheim;
  • kent u de hoofdlijnen van tegenstrijdige belangen en kunt u deze toepassen.

Auteur

  • mr. dr. R. Verkijk

    Richard Verkijk is vanaf 1994 twintig jaar als advocaat werkzaam geweest, van 2010 tot 2015 lid van het hof van discipline en van 2011 tot 2016 Universitair hoofddocent recht aan de Open Universiteit. Thans is hij rechter bij de Rechtbank Limburg en lid van de Examencommissie voor de Beroepsopleiding voor advocaten. In 2010 is Richard Verkijk gepromoveerd op een proefschrift over normen die voor advocaten gelden. Alle commentaren in deze cursus op wet en regelgeving en op uitspraken van tuchtrechters, zijn op persoonlijke titel.