De onzakelijke lening en r/c dga

Informatie

Sinds de onzakelijkeleningarresten van HR 25 november 2011 zijn we inmiddels ruim zeven jaar en een flinke hoeveelheid rechtspraak verder. Hoewel de contouren van de onzakelijke lening inmiddels wel duidelijk zijn, is het leerstuk nog verre van uitgekristalliseerd. Er bestaat bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over de fiscale gevolgen van een verlies op een onzakelijke lening in de terbeschikkingstellingssfeer (box 1) en van een onzakelijke lening ‘opzij’. Een voor de praktijk belangrijke vraag is verder of een onzakelijke lening in familiaire relaties een schenking in de zin van de Successiewet kan zijn. Bij de bespreking van dit thema kan ook de rekening-courant van de dga niet onbehandeld blijven en de in het Belastingplan 2019 opgeworpen rekening-courantmaatregel.

In deze tekstuele cursus zal mr. A.M.A. de Beer zowel de theorie als de praktijk rondom dit leerstuk uitvoerig behandelen.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2019.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

  • kunt u benoemen wanneer er precies sprake is van een onzakelijke lening;
  • kunt u benoemen wat de fiscale gevolgen zijn van het kwijtschelden van de onzakelijke lening;
  • kunt u stapsgewijs benoemen in welke categorie een onzakelijke lening moet worden ingedeeld;
  • kunt u uitleggen hoe de bewijslast is geregeld bij onzakelijke leningen;
  • kunt u de gevolgen benoemen van een zakelijke en een onzakelijke garantstelling;
  • kunt u aan de hand van een casus verschillende argumenten benoemen omtrent de vraag of er wel of geen schenking is en wat de eventuele omvang van die schenking is.

Auteur

  • mr. A.M.A. de Beer

    Mr. Almer M.A. de Beer is werkzaam bij het bureau vaktechniek fiscaal, Grant Thornton. Hij houdt zich vooral bezig met de fiscale problematiek bij ondernemers en dga's. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen en verzorgt hij fiscale cursussen.