Erfpacht en opstal voor advocaten

Informatie

De verhouding tussen erfpachter en erfverpachter is lang niet altijd harmonieus. Geregeld komt voor dat de erfpachter handelingen wil verrichten die de erfpachtvoorwaarden hem niet toestaan en dat de erfverpachter niet of slechts onder voor de erfpachter onaanvaardbare voorwaarden met een verandering van de erfpachtverhouding wil instemmen. Ook komt met regelmaat voor dat een erfpachtrecht weliswaar afloopt, maar dat beide partijen de rechtsverhouding graag zouden bestendigen; in zo’n geval ontstaat met regelmaat onenigheid over de voorwaarden waaronder de erfpachtverhouding wordt voortgezet. In het bijzonder de hoogte van de nieuwe canon is een bekend onderwerp van strijd; overigens niet alleen bij de voortzetting van een geëindigde erfpacht, maar ook wanneer de erfpachtvoorwaarden voorzien in een mogelijkheid de canon tussentijds aan te passen.

Kortom, er is genoeg stof voor een cursus waarin de voor de advocatuur belangrijkste vraagstukken rondom het recht van erfpacht en het – daarmee nauw verwante – recht van opstal centraal staan. In de eerste plaats is er aandacht voor de verschillende toepassingsmogelijkheden van erfpacht en opstal: wat zijn de belangrijkste praktische verschillen tussen erfpacht en opstal en in hoeverre zijn deze rechtsfiguren bruikbaar om – goederenrechtelijk – het gebruik van grond en de financiering van grondgebruik te reguleren? Vervolgens wordt uitvoerig de canonverplichting belicht: in hoeverre is de erfverpachter gerechtigd een canon te bedingen op het door hem gewenste niveau? Ten slotte komen de bijzonderheden aan bod die spelen rondom de opzegging van de erfpacht.

Deze cursus is geatualiseerd in december 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kunt u de verschillende toepassingsmogelijkheden van erfpacht en opstal benoemen
 • Kunt u de beide rechtsfiguren onderscheiden en de belangrijkste verschillen omschrijven
 • kent u de gezichtspunten die relevant zijn bij de beantwoording van de vraag of een verplichting wel of geen zakelijke werking heeft en
 • kunt u zich in een juridische procedure op de juiste wijze met succes verzetten tegen een te hoog canonvoorstel van een erfverpachter
 • kunt u de aandachtspunten rondom de opzegging van een erfpacht- of opstalrecht in het oog houden
 • bent u op de hoogte van de vergoedingsrechten die bij het einde van een erfpacht- of opstalrecht ontstaan

Auteur

 • prof. mr. F.J. Vonck

  Fokke Jan Vonck studeerde cum laude af in zowel het Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) als het Fiscaal recht, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 2013 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht’.

  Op dit moment werkt Fokke Jan Vonck als hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is hij als professional support lawyer verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht, hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Fokke Jan Vonck verzorgt regelmatig cursussen en lezingen ten behoeve van de rechtspraktijk op het gebied van het registergoederenrecht.